Algemene leveringsvoorwaarden Chemmate B.V.

Inhoud

Art. 1: Definities

Art. 2: Algemeen

Art. 3: Aanbiedingen en prijzen

Art. 4: Levering en levertijd

Art. 5: Overmacht

Art. 6: Eigendomsvoorbehoud

Art. 7: Betaling

Art. 8: Aansprakelijkheid

Art. 9: Reclames

Art. 10: Garantie

Art. 11: Annulering

Art. 12: Toepasselijk recht en geschillen

Art. 13: Algemeen

 

Artikel 1:Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft levering van goederen en of het verrichten van diensten

b. Opdrachtnemer: ChemMate B.V..

c.  Voorwaarden: de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden van ChemMate B.V.

c.  Schriftelijk: in deze Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden wordt het berichtenverkeer per email  gelijk gesteld aan schriftelijke stukken. Het berichtenverkeer per fax valt ook onder schriftelijke stukken.

d.  Elektronisch: onder elektronisch dataverkeer wordt verstaan het berichtenverkeer per internet, doch met inachtneming van de daaromtrent door ChemMate B.V. gestelde nadere voorwaarden.

e.  Offerte: het schriftelijke aanbod van de opdrachtnemer om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid goederen, diensten en/of werken te leveren.

f.   Order: de opdracht tot levering c.q. het accepteren van de offerte van de opdrachtnemer door de opdrachtgever. De order leidt tot de overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van de opdrachtgever.

g.  Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, betreffende de levering van goederen, diensten en/of werken.

h.  Levering: het één of meer goederen in bezit stellen van, respectievelijk het in de macht brengen van de opdrachtgever.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle door opdrachtnemer, met opdrachtgever gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, dan wel verstrekte adviezen.

2.2 Te allen tijde zullen deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, voor zover althans schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Engels, Duitse en Franse taal. Bij een geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en prijzen

3.1 Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, schriftelijk genoemde termijnen zullen door opdrachtnemer met volledige inzet worden nagestreefd, doch zijn niet bindend voor opdrachtnemer.

3.2 Ingeval er terzake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevestiging zijdens opdrachtnemer is verzonden, dan zijn partijen aan die bevestiging gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven. De opdrachtnemer heeft het recht 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren, waarbij metingen en de wegingen van de opdrachtnemer als bindend zullen gelden.

3.3 Ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen, dan wel andere heffingen. Een verhoging of verlaging in een of meerdere der kostenfactoren kan door opdrachtnemer worden verrekend.

3.4 Bij aanschaf van nieuwe machines wordt de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage in rekening gebracht.

3.5 Eventueel gedane mededelingen, c.q. toezeggingen van door opdrachtnemer ingeschakelde tussenpersonen, medewerkers en/of vertegenwoordigers binden opdrachtnemer niet, tenzij hiervan een schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer is verzonden.

3.6 Afbeeldingen, catalogi, technische specificaties, dan wel andersoortige gegevens, geven een algemene voorstelling van door opdrachtnemer gevoerde artikelen en kunnen verschillen van de uiteindelijke levering. Zij kunnen nimmer als een garantie gelden.

3.7 Tekeningen, schema’s, modellen, documenten en computerprogramma’s door opdrachtnemer voor de offerte gemaakt en aan de afnemer c.q. opdrachtgever overhandigd, blijven het eigendom van opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter inzage worden gegeven. Indien de opdracht niet wordt verstrekt, zullen deze onverwijld, aangetekend aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Indien een van vorenstaande bedingen in 3.6 niet stipt worden nagekomen verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 15.000,-- per gebeurtenis naast de gehoudenheid om alle geleden en te leiden schade te vergoeden.

 

Artikel 4: Levering en levertijd

4.1 Alle goederen reizen voor risico van de opdrachtgever, behoudens in het geval van artikel 7:11 BW. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de goederen op de overeengekomen plaats. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van het transportmiddel en afnemer c.q. opdrachtgever is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling.

4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.3 Een bij de aflevering verstrekt document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der goederen juist weer te geven, tenzij afnemer c.q. opdrachtnemer eventuele bezwaren terstond schriftelijk kenbaar maakt aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is gehouden de goederen terstond bij in ontvangstneming op hoeveelheid en hoedanigheid te controleren. Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer goederen, dan is opdrachtnemer gerechtigd de levering in gedeelten te laten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de opdrachtgever gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

4.4 Ingeval van levering op afroep is opdrachtgever gehouden de goederen binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn uiterlijk 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel binnen de termijn als gesteld in een schriftelijke sommatie van de opdrachtnemer. Bij gebreke van een afroep, c.q. afname binnen een der vorenbedoelde termijnen heeft opdrachtnemer het recht de verkochte goederen in rekening te brengen en deze voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan, dan wel naar keuze van opdrachtnemer, de overeenkomst door eenvoudige mededeling, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden. In geval van facturering gaat de betalingsverplichting van  opdrachtgever terstond in, terwijl opdrachtgever ingeval van ontbinding gehouden is alle door opdrachtnemer geleden schade waaronder ook opslagkosten te vergoeden. In dat licht worden de opslagkosten berekend volgens de door opdrachtnemer gehanteerde prijzen voor de verhuur van palletplaatsen en per maand in rekening gebracht waarbij voor een gedeelte van een maand een volle maand kan worden berekend.

4.5 Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient afnemer c.q. opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal een maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Opdrachtnemer zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van opdrachtnemer, noch heeft afnemer c.q. opdrachtgever het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de goederen te weigeren.

4.6 Opdrachtnemer heeft ten allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of vooruitbetaling of zekerheidsstelling in welke vorm dan ook te ontvangen.

4.7 Opdrachtgever heeft niet het recht geleverde goederen aan de opdrachtnemer te retourneren, behoudens indien voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is verkregen.

 

Artikel 5: Overmacht

5.1 Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst door opdrachtnemer kennelijk onredelijk zou zijn, of feitelijk onmogelijk, geldt als overmacht.

5.2 Ingeval van overmacht is opdrachtnemer niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht geldt de overeenkomst als van rechtswege ontbonden, doch in zodanig geval is afnemer c.q. opdrachtgever wel gehouden de facturen van de voor de situatie van de overmacht geleverde goederen en/of diensten aan opdrachtnemer te voldoen. Indien er sprake is van een tijdelijke overmachtsituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de overmacht opleverende toestand is geëindigd.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat opdrachtnemer haar vordering terzake de geleverde goederen, verschuldigd geworden rente, incassokosten en boetes daaronder begrepen, volledig door  opdrachtgever zullen zijn voldaan.

6.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden in eigendom te doen overgaan, of op deze goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht te verschaffen. Opdrachtgever zal elke belanghebbende onverwijld van bovenstaande feiten op de hoogte brengen.

 

Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling van door opdrachtnemer geleverde goederen dient binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden, behoudens een andersluidende door opdrachtnemer aangeduide termijn op haar factuur. Zulks zonder enige korting en op een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening, dan wel in contanten ten kantore van opdrachtnemer.

7.2 Indien betaling niet plaatsvindt uiterlijk op de vervaldag  van de facturen als bedoeld in par. 7 sub 1., verkeert  opdrachtgever van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een sommatie, dan wel ingebrekestelling, vereist zal zijn. In zodanig geval is de totale vordering van opdrachtnemer, ook die betrekkelijk tot nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar. Voor de op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 1 % per maand verschuldigd zijn. Voor de op vervaldag niet betaalde factuur zal behoudens schriftelijke verzaking onzentwege en zonder aanmaning een forfaitaire en onverminderde schadeloosstelling van 15% van het nog verschuldigde bedrag aangerekend worden met een minimum van € 45,00. Door de niet tijdige betaling van een factuur worden alle overige niet vervallen facturen opeisbaar en heeft ChemMate B.V. het recht om de uitvoering van de lopende overeenkomsten te schorsen of te verbreken naar eigen keuze.

7.3 Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is opdrachtnemer gerechtigd – ongeacht enig getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen – reeds geleverde goederen terug te nemen, c.q. is zijn vordering ineens opeisbaar, dan wel heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, een en ander onverminderd opdrachtnemers recht op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en ontstane kosten daaronder begrepen.

7.4 Zolang opdrachtgever niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is opdrachtnemer niet gehouden verdere leveranties te doen, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van opdrachtnemer verminderde kredietwaardigheid van afnemer c.q. opdrachtgever. Te allen tijde heeft opdrachtnemer het recht zekerheid voor de betaling van leveranties te verlangen, terwijl opdrachtnemer bij gebreke van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei gehoudenheid tot schadevergoeding.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Mededelingen zijdens opdrachtnemer betrekkelijk tot kwaliteit of andere eigenschappen van de goederen binden opdrachtnemer eerst, nadat deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een garantie te verstrekken.

8.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk  voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van goederen, diensten en/of werken. Deze contractuele aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

8.3 Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van door goederen diensten en of werken te geven adviezen of schade veroorzaakt door bij de levering van goederen diensten en of werken door opdrachtnemer ingeschakelde personen is opdrachtnemer slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer bij de uitvoering van de levering van de goederen diensten en of werken ingeschakelde personen.

8.4 Mochten op de door opdrachtnemer gevoerde goederen door de fabrikant verstrekte gegevens omtrent kwaliteit en eigenschappen zijn opgenomen, waaraan deze goederen, ten bewijze van opdrachtgever, niet voldoen, dan zal een eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer verder kunnen gaan, dan de aanspraken, welke opdrachtnemer jegens de fabrikant geldend kan maken.

8.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid welke op opdrachtnemer jegens derden zou kunnen rusten ter zake door opdrachtnemer aan afnemer c.q. opdrachtgever geleverde goederen en/of diensten.

8.5 Door opdrachtnemer geleverde goederen zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en eventueel aangegeven eigenschappen zijn proefondervindelijk getest, doch zijn en kunnen niet worden gegarandeerd. Ter zake kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

8.6 Ter zake van dosering en toepassing door de afnemer c.q. opdrachtgever van door opdrachtnemer geleverde goederen, noch ter zake van onoordeelkundig gebruik, noch ten aanzien van gebruik niet overeenkomstig het doel, wordt enigerlei aansprakelijkheid, ook niet voor eventuele gevolgschade, aanvaard.

8.7 Ingeval door opdrachtnemer geleverde apparatuur niet deugdelijk mocht functioneren, dient afnemer c.q. opdrachtgever opdrachtnemer te allen tijde in de gelegenheid te stellen om voor herstel, dan wel vervanging zorg te dragen. Opdrachtnemer is in geen geval tot meer gehouden, dan tot herlevering, dan wel tot vergoeding van een schade,welke nimmer hoger zal zijn, dan het factuurbedrag. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.8 Bij aantoonbare opzet, dan wel grove schuld zijdens opdrachtnemer is de aansprakelijkheid nimmer verdergaand dan tot de hoogte van het gefactureerde bedrag.

 

Artikel 9: Reclames

9.1 Eventuele reclames dienen op straffe van verval binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Elk recht op reclame vervalt, indien de goederen door afnemer c.q. opdrachtgever in gebruik zijn genomen, dan wel door afnemer c.q. opdrachtgever zijn doorverkocht.

9.2 Ingeval van verborgen gebreken, dan wel van gebreken, welke bij normale oplettendheid niet terstond door afnemer c.q. opdrachtgever konden worden geconstateerd, vervalt ieder recht van reclame, indien tussen levering en reclame een periode is verstreken van 14 dagen.

9.3 Bij een eventuele reclame is afnemer c.q. opdrachtgever verplicht opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de gestelde ondeugdelijkheid te onderzoeken, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame komt te vervallen. Een eventueel monster dient in overleg met opdrachtnemer en in zijn bijzijn te worden genomen en ten behoeve van onderzoek verzegeld te worden verzonden. Mocht de reclame door opdrachtnemer gerechtvaardigd worden geacht, dan is deze nimmer tot meer gehouden dan tot gratis herlevering, dan wel het betalen van een vergoeding tot ten hoogste het gefactureerde en reeds betaalde bedrag.

9.4 Eventuele reclames kunnen de op afnemer c.q. opdrachtgever rustende betalingsverplichting nimmer opschorten.

 

Artikel 10: Garantie

10.1 Garantie wordt kosteloos door opdrachtnemer verstrekt voor de duur van drie maanden gerekend vanaf de dag der verzending uitgaande van een 8-urige gebruiksduur per dag,voor degelijk materiaal en solide uitvoering, met dien verstande, dat bij aantoonbaar normaal gebruik onderdelen, welke onbruikbaar zijn gebleken, door opdrachtnemer worden vervangen, verbeterd of hersteld, zulks ter keuze van opdrachtnemer. Verdere afspraken, als nieuwe levering of schadevergoeding worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd:

a. bij niet voldoening door de afnemer aan de betalingsvoorwaarden;

b. bij levering, waarbij ten gevolge van de constructie (b.v. scheur-, breuk- of vervorminggevaar) of ingevolge de toepassingsmethode met een vroegtijdig verbruik rekening moet worden gehouden;

c. voor gebreken, die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting of gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen;

d. voor goederen die door anderen zijn nabewerkt;

e. voor gebruikte en door opdrachtnemer nabewerkte goederen.

10.2 Opdrachtnemer is tot geen enkele garantie - hoe ook genaamd - gehouden indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enig verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst mocht voortvloeien. De garantie voor goederen, zich bevindende buiten Nederland, houdt opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.

 

Artikel 11:  Annulering

11.1 Indien afnemer c.q. opdrachtgever in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtingen te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd alle lopende orders, ook voor zover reeds gedeeltelijk uitgevoerd, op te schorten of te annuleren.

11.2 Ingeval afnemer c.q. opdrachtgever een verstrekte order geheel of gedeeltelijk opschort heeft opdrachtnemer naast het recht om nakoming te verlangen, evenzeer recht om vergoeding te verlangen van tot aan dat moment geleverde goederen en/of diensten, alsmede op vergoeding van alle kosten en schade, interest en gederfde winst.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle aanbiedingen van opdrachtnemer, tussen opdrachtnemer en derden tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

12.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden  uitgesloten.

12.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daarvan afgeleide overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter te Almelo behoudens althans anders luidende dwingende wetsbepalingen.

 

Artikel 13: Algemeen

13.1 Indien een of meer delen van deze algemene voorwaarden onverbindend wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden van kracht.

13.2 Aan de titels van de artikelen kunnen door de opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Deze gelden uitsluitend voor de leesbaarheid.

 

De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede, d.d. 27 juni 2011 onder nummer 51943263

Terug naar boven